دوره اول دبیرستان

دوره اول دبیرستان

سوم دبیرستان فیلم ریاضی سوم تجربی ویدیو آموزش حسابان ویدیو آموزش جبر و احتمال فیلم آموزش ریاضی سوم تجربی فیلم آموزش حسابان فیلم آموزش هندسه ۲ فیلم آموزش هندسه پایه فیلم آموزش هندسه دوم دبیرستان محاسبات جبری معادلات و نامعادلات مجموعه جملات دنباله های حسابی و هندسی قدر نسبت دنباله سری ها همگرایی سری تقسیم چند جمله ای بخشپذیری چندجمله ها ریشه چند جمله ای چندجمله ای درجه دوم دلتا بسط دوجمله ای ب م م بزرگترین مقسوم علیه مشترک ک م م کوچکترین مضرب مشترک معادلات ماکزیمم و مینیمم توابع درجه دوم معادلات شامل عبارات گویا معادلات شامل عبارات گنگ حل معادله به روش هندسی قدر مطلق ویژگی های قدر مطلق نامعادلات قدر مطلقی حل نامعادلات از طریق نمودار هندسی تابع فیلم آموزش تابع تساوی دو تابع توابع چند ضابطه ای رسم نمودار توابع معادلات و توابع اعمال جبری روی توابع ترکیب توابع دامنه ترکیب توابع ترکیب توابع مثلثاتی توابع روج و توابع فرد توابع صعودی و توابع نزولی توابع یک به یک تابع وارون وارون توابع مثلثاتی محاسبه تابع وارون توابع متناوب توابع پله ای توابع جزء صحیح مثلثات توابع تانژانت و کتانژانت اتحادهای مثلثاتی معادلات مثلثاتی وارون توابع مثلثاتی فیلم آموزش مثلثات حد توابع حد چپ و حد و راست همسایگی یک نقطه قضایای حد توابع محاسبه حد در توابع کسری پیوستگی توابع خط مماس بر منحنی ها و مشتق توابع آهنگ تغییرات مشتق توابع مثلثاتی مشتق توابع وارون و توابع مرکب فیلم آموزش جبر واحتمال سوم دبیرستان درک شهودی استدلال تمثیلی و قیاسی استدلال استقرایی محدودیت استدلال استقرایی استقرای ریاضی استقرای تعمیم یافته استدلال انستنتاجی مثال نقض قضایای شرطی اثبات بازگشتی برهان خلف اصل لانه کبوتر مجموعه ضرب دکارتی و رابطه زیرمجموعه مجموعه توانی نمایش هندسی مجموعه ها جبر مجموعه ها حاصلضرب دکارتی دو مجموعه رابطه افراز یک مجموعه رابطه هم ارزی احتمال و پدیده های تصادفی فضاهای نمونه ای پیشامدهای تصادفی عملیات بر روی پیشامدها اندازه گیری شانس احتمال هم شانس در فضاهای گسسته احتمال دوجمله ای احتمال غیر هم شانس در فضاهای گسسته احتمال یک پیشامد اختیاری احتمال در فضاهای پیوسته قوانین احتمال استدلال در هندسه استدلال استقرایی استدلال استنتاجی صفحه در فضا وضعیت دو صفحه نسبت به هم در فضا مثال نقض قضیه های شرطی عکس قضیه وضعیت دو خط نسبت به هم در فضا وضعیت خط و صفحه در فضا اثبات غیر مستقیم برهان خلف ترسیم با خط کش و پرگار خطها و صفحه های موازی خط و صفحه موازی دایره زاویه مرکزی وتر مماس خط های قاطه ویژگی های خط و صفحه موازی صفحه های موازی خط مماس بر دایره خط ها و صفحه های عمود زاویه محاطی زاویه ظلی کمان درخور یک زاویه خط عمود بر صفحه زاویه بین دو وتر زاویه بین امتداد دو وتر رابطه طولی در دایره کاربرد تعامد در حل مساله های توازی رابطه طولی در دایره ترسیم های هندسی عمود منصف یک پاره خط دو صفحه عمود بر هم تبدیلها نگاشت انتقال فاصله نقطه از صفحه بازتاب دوران تجانس عمود مشترک دو خط متنافر تبدیل یافته خط و معادله آن اثبات با استفاده از ویژگیهای تبدیل ها هندسه در فضا خط و صفحه در فضا سوم دبیرستان فیلم ریاضی سوم تجربی ویدیو آموزش حسابان ویدیو آموزش جبر و احتمال فیلم آموزش ریاضی سوم تجربی فیلم آموزش حسابان فیلم آموزش هندسه ۲ فیلم آموزش هندسه پایه فیلم آموزش هندسه دوم دبیرستان محاسبات جبری معادلات و نامعادلات مجموعه جملات دنباله های حسابی و هندسی قدر نسبت دنباله سری ها همگرایی سری تقسیم چند جمله ای بخشپذیری چندجمله ها ریشه چند جمله ای چندجمله ای درجه دوم دلتا بسط دوجمله ای ب م م بزرگترین مقسوم علیه مشترک ک م م کوچکترین مضرب مشترک معادلات ماکزیمم و مینیمم توابع درجه دوم معادلات شامل عبارات گویا معادلات شامل عبارات گنگ حل معادله به روش هندسی قدر مطلق ویژگی های قدر مطلق نامعادلات قدر مطلقی حل نامعادلات از طریق نمودار هندسی تابع فیلم آموزش تابع تساوی دو تابع توابع چند ضابطه ای رسم نمودار توابع معادلات و توابع اعمال جبری روی توابع ترکیب توابع دامنه ترکیب توابع ترکیب توابع مثلثاتی توابع روج و توابع فرد توابع صعودی و توابع نزولی توابع یک به یک تابع وارون وارون توابع مثلثاتی محاسبه تابع وارون توابع متناوب توابع پله ای توابع جزء صحیح مثلثات توابع تانژانت و کتانژانت اتحادهای مثلثاتی معادلات مثلثاتی وارون توابع مثلثاتی فیلم آموزش مثلثات حد توابع حد چپ و حد و راست همسایگی یک نقطه قضایای حد توابع محاسبه حد در توابع کسری پیوستگی توابع خط مماس بر منحنی ها و مشتق توابع آهنگ تغییرات مشتق توابع مثلثاتی مشتق توابع وارون و توابع مرکب فیلم آموزش جبر واحتمال سوم دبیرستان درک شهودی استدلال تمثیلی و قیاسی استدلال استقرایی محدودیت استدلال استقرایی استقرای ریاضی استقرای تعمیم یافته استدلال انستنتاجی مثال نقض قضایای شرطی اثبات بازگشتی برهان خلف اصل لانه کبوتر مجموعه ضرب دکارتی و رابطه زیرمجموعه مجموعه توانی نمایش هندسی مجموعه ها جبر مجموعه ها حاصلضرب دکارتی دو مجموعه رابطه افراز یک مجموعه رابطه هم ارزی احتمال و پدیده های تصادفی فضاهای نمونه ای پیشامدهای تصادفی عملیات بر روی پیشامدها اندازه گیری شانس احتمال هم شانس در فضاهای گسسته احتمال دوجمله ای احتمال غیر هم شانس در فضاهای گسسته احتمال یک پیشامد اختیاری احتمال در فضاهای پیوسته قوانین احتمال استدلال در هندسه استدلال استقرایی استدلال استنتاجی صفحه در فضا وضعیت دو صفحه نسبت به هم در فضا مثال نقض قضیه های شرطی عکس قضیه وضعیت دو خط نسبت به هم در فضا وضعیت خط و صفحه در فضا اثبات غیر مستقیم برهان خلف ترسیم با خط کش و پرگار خطها و صفحه های موازی خط و صفحه موازی دایره زاویه مرکزی وتر مماس خط های قاطه ویژگی های خط و صفحه موازی صفحه های موازی خط مماس بر دایره خط ها و صفحه های عمود زاویه محاطی زاویه ظلی کمان درخور یک زاویه خط عمود بر صفحه زاویه بین دو وتر زاویه بین امتداد دو وتر رابطه طولی در دایره کاربرد تعامد در حل مساله های توازی رابطه طولی در دایره ترسیم های هندسی عمود منصف یک پاره خط دو صفحه عمود بر هم تبدیلها نگاشت انتقال فاصله نقطه از صفحه بازتاب دوران تجانس عمود مشترک دو خط متنافر تبدیل یافته خط و معادله آن اثبات با استفاده از ویژگیهای تبدیل ها هندسه در فضا خط و صفحه در فضا

تغییرات کتاب های ریاضی دوره اول متوسطه بگونه ای بوده که می خواد توانایی شما دانش آموزان رو توی حل مساله افزایش بده. قبل از همه چیز شما دانش آموزان باید درک درستی از مساله داشته باشید. اگه فقط بخواهید که تکنیک های حل مساله رو یاد بگیرید اونوقت هست که درس ریاضی هیچ فرقی با درس تاریخ و جغرافیا نمیکنه. شما باید مساله رو بخوبی فهمیده باشید و دلیل استفاده از تکنیک و روش های مختلف رو درک کنید. چند تا دلیل بزرگ وجود داره که شما باید از همین دوره تو درس ریاضی توانمند بشید:

اول اینکه تو پایه های بالاتر درس ریاضی یکی از دروس کلیدیتون هست و مثلاْ توی کنکور باید حتماْ تو این درس قوی باشید و اگه از الان نتونید با درس ریاضی ارتباط برقرار کنید تو سال های بعدی کار دشوارتر میشه.

اکثر مدارس خوب برای دوره دوم دبیرستان دارای آزمون های ورودی هستند که درس ریاضی جزء دروس اصلی این آزمون های ورودی هستند.

از همه مهم تر اینکه اگر بتونید درس ریاضی رو خوب یاد بگیرید اونوقت خوندن این درس از بقیه درس ها راحتتر میشه و آسونتر میتونید تو این درس نمره بیارید و شیرینی درس ریاضی رو که همه میگن رو حس کنید.

به هر حال اگه برای امتحانات نهاییتون دنبال معلم خوب میگردید تا بتونید نمره خوبی تو این درس بگیرید و یا دارید برای امتحانات ورودی مدارس آماده میشید و یا میخواهید برای الم‍پیادهای مختلف درس ریاضی شرکت کنید میتونید مشاوره های لازمه رو از من بگیرید و برای گرفتن کلاس یه وقتی رو هماهنگ کنید. علاوه بر این اگه تو مساله خاصی برای درس ریاضی مشکل  پیدا کردید من میتونم فیلم آموزشی برای مسالتون بسازم و برای شما یا بصورت پستی و یا بصورت آنلاین از طریق ایمیل و تلگرام و … بفرستم.