پرداخت هزینه

پرداخت هزینه

ریاضی کنکور دبیرستان هندسه پایه فیلم ریاضی کنکور محورهای مختصات نمودار توابع تابع درجه دوم ناحیه اول محور مختصات ناحیه سوم محور مختصات دامنه توابع دامنه تابع رادیکالی شکل تابع کنکور سال ۱۳۹۲ دلتا ریشه های مثبت ریشه های منفی بازه بسته بازه باز بازه نیم باز تابع سینوس تابع کسینوس ضرب نقطه ای ضرب برداری ضرب اسکالر برد تابع دامنه تابع معکوس برد تابع معکوس جایگشت ترکیب احتمال آمار سال دوم آمار سال سوم مجموع ریشه های معادله درجه دوم ضرب ریشه های معادله درجه دوم تفاضل ریشه های معادله درجه دوم قدر مطلق تعیین علامت تابع قدر مطلق تعریف قدر مطلق ترکیب توابع دامنه ترکیب توابع نمودار تابع معکوس نقطه تقاطع توابع جواب کلی معادلات مثلثاتی فرمول های مثلثاتی هندسه مثلثاتی تبدیل ضرب به جمع تبدیل جمع به ضرب معکوس توابع مثلثاتی حد و پیوستگی حد توابع کسری حد در بی نهایت حد بینهایت حالات ابهام رفع ابهام صفر حدی صفر مطلع قاعده هوپیتال قاعده لوپیتال تعریف مشتق مشتق توابع رادیکالی هم ارزی مثلثاتی می نیمم مطلق مینیمم مطلق مینیمم موضعی نقاط اکسترمم نقاط بحرانی صفر مشتق ماکسیمم مطلق ماکسیمم موضعی تابع براکت تابع لگاریت%( )۷۲F. DB صعودی نزولی تقعر یکنوایی تابع ناپیوستگی کمترین مقدار تابع بیشترین مقدار تابع حد چپ و راست مشتق چپ و راست مشتق ترکیب توابع مشتق توابع کسری مشتق تابع لگاریتمی عدد نپر خط مماس خط قائم شیب خط مماس شیب خط قائم عرض از مبدا تقعر رو با بالا تقعر رو به پایین نقاط عطف توابع مجانب مایل مجانب قائم مجانب افقی مجانب توابع کسری مجانب توابع کسری هم ارزی نیوتن مساحت انتگرال تعریف انتگرال انتگرال نامعین انتگرال معین سطح زیر منحنی مثلث متساوی الاضلاع مثلث متساوی الساقین زاویه خارجی همنهشتی ن:.۸)بت همنهشتی مثلث قائم الزاویه وتر مثلث قطی مکعب مساحت مستطیل مساحت ذوزنقه راس منشورچهار وجهی شش ضلعی منتظم عمود منصف میانه وارد بر وتر نیم ساز قطر دایره شعاع دایره دایره مثلثاتی دو دایره مماس بر هم مماس خارج مماس داخل فاصله دو نقطه فاصله نقطه از خط فاصله دو خط موازی فاصله دو خط متنافر زاویه بین دو خط کاربرد مشتق فاصله نقطه از خط فاصله خط از صفحه اشتراک دو مجموعه اجتماع دو مجموعه نمودار ون تصویر بردار خط عمود بر صفحه ریاضیات گسسته هندسه تحلیلی حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی پیش سال چهارم صفحه گذرا بر دو خط متقاطع معادله صفحه معادله خط مرکز دایره خط هادی راس سهمی کانون سهمی مکان هندسی p معادله سهمی تابع ضمنی مشتق تابع ضمنی مقاطع مخروطی دوران محورها ماتریس دترمینان معکوس ماتریس ها ضرب ماتریس ها سطر ماتریس ستون ماتریس ترانهاده ماتریس آمار نمودار ساقه و برگ نمودار جعبه ای میانگین واریانس انحراف معیار ضریب تغییرات زوج مرتب مختص اول مختص دوم اعداد زوج و فرد مجموعه حسابی مجموعه تهی مجموعه اعداد صحیح شش ضلعی منتظم مساحت شش ضلعی منتظم هشت ضلعی منتظم احتمال پیشامد مستق همبستگی گراف دور درخت گراف همبند گراف اویلری گراف همیلتون مضرب ۳ مربع کامل مکعب کامل بخشپذیری چند جمله ای درجه n احتمال پیروزی و شکست تابع احتمال جمع برداری ضرب دو بردار قانون سینوس ها قانون کسینوس ها

 می توانید از طریق شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۰۲۹۸۹۰۴۴۸ به نام محسن مرادی بانک سامان به شماره حساب ۸۷۸۸۰۰۱۷۹۷۷۳۳۱ مبلغ مورد نظر را واریز و از طریق پیامک نتیجه واریز خود را اطلاع دهید تا لینک کامل فایل ها برای شما ارسال شود.

 

  

 

  

ریاضی کنکور دبیرستان هندسه پایه فیلم ریاضی کنکور محورهای مختصات نمودار توابع تابع درجه دوم ناحیه اول محور مختصات ناحیه سوم محور مختصات دامنه توابع دامنه تابع رادیکالی شکل تابع کنکور سال ۱۳۹۲ دلتا ریشه های مثبت ریشه های منفی بازه بسته بازه باز بازه نیم باز تابع سینوس تابع کسینوس ضرب نقطه ای ضرب برداری ضرب اسکالر برد تابع دامنه تابع معکوس برد تابع معکوس جایگشت ترکیب احتمال آمار سال دوم آمار سال سوم مجموع ریشه های معادله درجه دوم ضرب ریشه های معادله درجه دوم تفاضل ریشه های معادله درجه دوم قدر مطلق تعیین علامت تابع قدر مطلق تعریف قدر مطلق ترکیب توابع دامنه ترکیب توابع نمودار تابع معکوس نقطه تقاطع توابع جواب کلی معادلات مثلثاتی فرمول های مثلثاتی هندسه مثلثاتی تبدیل ضرب به جمع تبدیل جمع به ضرب معکوس توابع مثلثاتی حد و پیوستگی حد توابع کسری حد در بی نهایت حد بینهایت حالات ابهام رفع ابهام صفر حدی صفر مطلع قاعده هوپیتال قاعده لوپیتال تعریف مشتق مشتق توابع رادیکالی هم ارزی مثلثاتی می نیمم مطلق مینیمم مطلق مینیمم موضعی نقاط اکسترمم نقاط بحرانی صفر مشتق ماکسیمم مطلق ماکسیمم موضعی تابع براکت تابع لگاریتمی صعودی نزولی تقعر یکنوایی تابع ناپیوستگی کمترین مقدار تابع بیشترین مقدار تابع حد چپ و راست مشتق چپ و راست مشتق ترکیب توابع مشتق توابع کسری مشتق تابع لگاریتمی عدد نپر خط مماس خط قائم شیب خط مماس شیب خط قائم عرض از مبدا تقعر رو با بالا تقعر رو به پایین نقاط عطف توابع مجانب مایل مجانب قائم مجانب افقی مجانب توابع کسری مجانب توابع کسری هم ارزی نیوتن مساحت انتگرال تعریف انتگرال انتگرال نامعین انتگرال معین سطح زیر منحنی مثلث متساوی الاضلاع مثلث متساوی الساقین زاویه خارجی همنهشتی نسبت همنهشتی مثلث قائم الزاویه وتر مثلث قطی مکعب مساحت مستطیل مساحت ذوزنقه راس منشورچهار وجهی شش ضلعی منتظم عمود منصف میانه وارد بر وتر نیم ساز قطر دایره شعاع دایره دایره مثلثاتی دو دایره مماس بر هم مماس خارج مماس داخل فاصله دو نقطه فاصله نقطه از خط فاصله دو خط موازی فاصله دو خط متنافر زاویه بین دو خط کاربرد مشتق فاصله نقطه از خط فاصله خط از صفحه اشتراک دو مجموعه اجتماع دو مجموعه نمودار ون تصویر بردار خط عمود بر صفحه ریاضیات گسسته هندسه تحلیلی حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی پیش سال چهارم صفحه گذرا بر دو خط متقاطع معادله صفحه معادله خط مرکز دایره خط هادی راس سهمی کانون سهمی مکان هندسی p معادله سهمی تابع ضمنی مشتق تابع ضمنی مقاطع مخروطی دوران محورها ماتریس دترمینان معکوس ماتریس ها ضرب ماتریس ها سطر ماتریس ستون ماتریس ترانهاده ماتریس آمار نمودار ساقه و برگ نمودار جعبه ای میانگین واریانس انحراف معیار ضریب تغییرات زوج مرتب مختص اول مختص دوم اعداد زوج و فرد مجموعه حسابی مجموعه تهی مجم%NC/BB/D8ه اعداد صحیح شش ضلعی منتظم مساحت شش ضلعی منتظم هشت ضلعی منتظم احتمال پیشامد مستق همبستگی گراف دور درخت گراف همبند گراف اویلری گراف همیلتون مضرب ۳ مربع کامل مکعب کامل بخشپذیری چند جمله ای درجه n احتمال پیروزی و شکست تابع احتمال جمع برداری ضرب دو بردار قانون سینوس ها قانون کسینوس ها