ریاضی سوم تجربی

ریاضی سوم تجربی

 

یک طرح درس برای ریاضیات سال سوم تجربی می تواند به شکل زیر باشد

جلسه اول ریاضیات سال سوم تجربی: در این جلسه بیشتر فصل اول کتاب تدریس می شود. مفاهیم به کاربرده شده مقدماتی می باشند. سوالات ساده و آموزشی به دانش آموز نیز برای کار در خانه داده می شود تا بتواند با مفاهیم بیشتری آشنا شود.

جلسه دوم ریاضیات سال سوم تجربی: فصل احتمال به صورت کامل تدریس می شود. سوالات امتحانات نهایی این فصل برای دانش آموزان پاسخ داده  می شود تا بتوانند آشنایی کاملی نسبت به سطح سوالات امتحانی پیدا کنند.

جلسه سوم ریاضیات سال سوم تجربی: در این جلسه بازه ها تدریس می شود. مفهوم تابع آموزش داده شده و توابع گویا نیز به صورت پایه ای به عنوان یک تابع تدریس می شود. مهم است که داوطلب مفهوم تابع را به خوبی فرا بگیرد، بنابراین هر چه مفاهیم مقدماتی تر باشند برای دانش آموزان بهتر می باشد.

جلسه چهارم ریاضیات سال سوم تجربی: در این جلسه تابع بصورت جامع تری تدریس شده و  دامنه تابع آموزش داده می شود. سعی می شود در انتها بتوان سوالات امتحانات نهایی ساده را برای دانش آموزان حل کرد.

جلسه پنجم و ششم ریاضیات سال سوم تجربی: در این دو جلسه مثلثات آورده شده در فصل دوم کتاب را به دانش آموزان یاد داده می شود.

جلسه هفتم ریاضیات سال سوم تجربی: در این جلسه چگونگی حل سوالات امتحان نهایی تابع را به دانش آموزان می توان آموزش داد. سوالاتی که جنبه آموزشی داشته باشند به دانش آموزان برای برای تکلیف خانه داده می شود تا مفاهیم را فراموش نکنند.

جلسه هشتم ریاضیات سال سوم تجربی: مروری به نیمه تدریس شده کتاب داشته و سوالات مختلف برای دانش آموزان حل می شود.

جلسه نهم و دهم ریاضیات سال سوم تجربی: در این جلسات حد و پیوستگی آموزش داده می شوند. اگر دانش آموز فصل قبل را بخوبی یاد گرفته باشد مشکل خاصی در این فصل نخواد داشت. سوالات نهایی مربوط حد و پیوستگی نیز برای دانش آموزان پاسخ داده می شود.

جلسه یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ریاضیات سال سوم تجربی: در این جلسات مفهوم مشتق آموزش داده می شود. سوالات مختلف پاسخ داده می شود. مشتق توابع مختلف و توابع مثلثاتی برای دانش آموزان تدریس می شود.

جلسه چهاردهم ریاضیات سال سوم تجربی: در این جلسه کتاب درسی مرور شده و سوالات مختلفی برای آنها حل می شود. از دانش آموزان خواسته می شود تا یک سری کامل از سوالات امتحانات نهایی را بعنوان تکلیف خانه بررسی کنند.

جلسه پانزدهم ریاضیات سال سوم تجربی: بعنوان جلسه رفع اشکال سپری می شود.


 

 

برچسب: فیلم ریاضی کنکور، ویدئو آموزش ریاضیات، ویدئو ریاضیات کنکور تجربی، فیلم ریاضیات تجربی، آموزش حد و پیوستگی، آموزش مشتق، آموزش انتگرال، هندسه ۱، ریاضیات دوم دبیرستان، ریاضی سوم تجربی، ریاضی پیش تجربی، تست هندسه کنکور، تست ریاضی کنکور، حل تشریحی ریاضیات کنکور، کنکور تجربی، کاربرد مشتق، مجانب مایل، مجانب افقی، رسم نمودار توابع، حل آسان تست کنکور، آموزش مفهومی ریاضیات، دی وی دی کنکور، دی وی دی ریاضیات کنکور، تصاعد حسابی، تصاعد هندسی، توابع نمایی و لگاریتمی، انتگرال معین، انتگرال نامعین، فرمول مشتق، فرمول انتگرال، مثلثات، توابع مثلثاتی، توابع متناوب، تابع قدرمطلق، تابع براکت، تابع جزء صحیح، ماتریس، دترمینان، آمار و مدلسازی، نمودار جعبه ای، نمودار دایره ای، رفع ابهام، مشتق ضمنی، هذلولی، بیضی، مجامب هذلولی، وترکانونی، طول وتر کانونی، استاد مرادی