جبر و احتمال

جبر و احتمال

 

یک طرح درس برای درس جبر و احتمال به شکل زیر می تواند باشد

فصول کتاب جبر و احتمال برای دوره آموزشی از تقارن مناسبی جهت تدریس پیروی می کنند. برای هر فصل از این کتاب می توان ۳ جلسه تدریس را در نظر گرفت.

 در فصل اول بایستی مفاهیم ریاضی را بخوبی آموزش داده و پس از برای آموزش اصل لانه کبوتری بایستی از مثال های متعددی استفاده کرد. با دادن تکالیفی که جنبه آموزشی نیز داشته باشند می توان مفهوم اصل لانه کبوتری را به خوبی با داوطلبین آموزش داد.

 فصل دوم کتاب یعنی ضرب دکارتی و رابطه بین مجموعه ها مسائل گوناگونی می تواند در بر داشته باشد. با حل مسائل و آموزش مفاهیم رابطه های هم ارزی می توان این فصل را به خوبی جمع بندی کرد.

دانش آموزان می توانند با فصول ۳ و ۴ کتاب یعنی احتمال به خوبی رابطه برقرار کنند. با حل مسائل مختلف و دسته بندی مسائل می توان این مبحث مهم از کتاب درسی را به زیبایی به دانش آموزان آموزش داد.


 

دانلود کتاب درسی جبر و احتمال سال سوم رشته ریاضی فیزیک

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۳ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۳ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۳ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۱ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۱ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۰ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۰ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۰ با پاسخ تشریحی

 

برچسب: فیلم ریاضی کنکور، ویدئو آموزش ریاضیات، ویدئو ریاضیات کنکور تجربی، فیلم ریاضیات تجربی، آموزش حد و پیوستگی، آموزش مشتق، آموزش انتگرال، هندسه ۱، ریاضیات دوم دبیرستان، ریاضی سوم تجربی، ریاضی پیش تجربی، تست هندسه کنکور، تست ریاضی کنکور، حل تشریحی ریاضیات کنکور، کنکور تجربی، کاربرد مشتق، مجانب مایل، مجانب افقی، رسم نمودار توابع، حل آسان تست کنکور، آموزش مفهومی ریاضیات، دی وی دی کنکور، دی وی دی ریاضیات کنکور، تصاعد حسابی، تصاعد هندسی، توابع نمایی و لگاریتمی، انتگرال معین، انتگرال نامعین، فرمول مشتق، فرمول انتگرال، مثلثات، توابع مثلثاتی، توابع متناوب، تابع قدرمطلق، تابع براکت، تابع جزء صحیح، ماتریس، دترمینان، آمار و مدلسازی، نمودار جعبه ای، نمودار دایره ای، رفع ابهام، مشتق ضمنی، هذلولی، بیضی، مجامب هذلولی، وترکانونی، طول وتر کانونی، استاد مرادی