حسابان

حسابان

 

یک طرح درس حسابان می تواند به صورت زیر باشد

جلسه اول درس حسابان: در این جلسه چگونگی بدست آوردن مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی را به صورت کامل آموزش داده و مثال هایی از آن را برای دانش آموزان حل می نماییم.

جلسه دوم و سوم درس حسابان: در این جلسات باقیمانده فصل یک به صورت کامل آموزش داده می شود. نیازی نیست که سوالات در سطح امتحان نهایی از این فصل در این جلسات حل شود و سوالات سخت تر را با آشنایی دانش آموزان از فصل های آینده راحت تر می توان به آن ها آموزش داد.

جلسه چهارم، پنجم و ششم درس حسابان: در این جلسات فصل تابع به خوبی پوشش داده شده و می توان سوالات نهایی مربوط به این فصل را برای داوطلب پاسخ داد.

جلسه هفتم، هشتم و نهم درس حسابان: برای تدریس کامل مثلثات به ۳ جلسه نیاز است تا دانش آموز بتواند مفاهیم را به خوبی آموزش دیده و برای امتحانات نهایی آماده شود. حین تدریس مثلثات می توان به عنوان تابع بحث های فصل تابع را نیز مرور کرد.

جلسه دهم درس حسابان: برای مرور جلسات گذشته بوده و سوالات نهایی که ممکن است که دانش آموزان در جلسات ابتدایی قادر به حل آنها نبوده اند برای آن ها پاسخ داد.

جلسه یازدهم و دوازدهم درس حسابان: در این جلسات فصل حد و پیوستگی توابع را تدریس کرده و سوالات مربوط به این فصل را برای داوطلبین پاسخ می دهیم. نیازی نیست که سوالات سخت را برای آن ها حل کنیم. در جلسات آخر می توان این کار را کرد. بایستی زمینه لازم برای حل اینگونه سوالات برای دانش آموزان فراهم گردد.

جلسه سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم درس حسابان: در این جلسات فصل آخر کتاب یعنی مشتق را برای  دانش آموزان تدریس می کنیم. مفاهیم را به صورت کامل آموزش داده و برای حل سوالات متوسط آن ها را آماده می کنیم.

جلسه شانزدهم، هفدهم و هجدهم درس حسابان: در این جلسات دروس قبل را که دانش آموزان در آن ها اشکال دارند را مرور و سوالات مربوط به آن قسمت ها را برای آنها حل می کنیم. سوالات سخت قسمت های گذشته را برای آنها تدریس می کنیم.


 

دانلود کتاب درسی حسابان سال سوم ریاضی فیزیک

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۳ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۳ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۳ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۱ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس حسابان سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۱ با پاسخ تشریحی

 

برچسب: فیلم ریاضی کنکور، ویدئو آموزش ریاضیات، ویدئو ریاضیات کنکور تجربی، فیلم ریاضیات تجربی، آموزش حد و پیوستگی، آموزش مشتق، آموزش انتگرال، هندسه ۱، ریاضیات دوم دبیرستان، ریاضی سوم تجربی، ریاضی پیش تجربی، تست هندسه کنکور، تست ریاضی کنکور، حل تشریحی ریاضیات کنکور، کنکور تجربی، کاربرد مشتق، مجانب مایل، مجانب افقی، رسم نمودار توابع، حل آسان تست کنکور، آموزش مفهومی ریاضیات، دی وی دی کنکور، دی وی دی ریاضیات کنکور، تصاعد حسابی، تصاعد هندسی، توابع نمایی و لگاریتمی، انتگرال معین، انتگرال نامعین، فرمول مشتق، فرمول انتگرال، مثلثات، توابع مثلثاتی، توابع متناوب، تابع قدرمطلق، تابع براکت، تابع جزء صحیح، ماتریس، دترمینان، آمار و مدلسازی، نمودار جعبه ای، نمودار دایره ای، رفع ابهام، مشتق ضمنی، هذلولی، بیضی، مجامب هذلولی، وترکانونی، طول وتر کانونی، استاد مرادی