ریاضی دوم

ریاضی دوم

 

یک طرح درس از ریاضیات سال دوم بیرستان می تواند به شکل زیر باشد

جلسه اول ریاضیات دوم دبیرستان: مفهوم دنباله و نزدیک شدن به اعداد آموزش داده می شود. در ادامه دنباله های حسابی و هندسی تدریس می شود. سوالات پایه ای تدریس می شود. در انتها چندین سوال برای کار در خانه به دانش آموزان داده می شود. سوالات نباید چنان سخت باشند که دانش آموز نتواند آن ها را پاسخ دهد.

جلسه دوم ریاضیات دوم دبیرستان: نصف جلسه را مروری بر جلسه گذشته داشته و سوالات واقعی از امتحانات نهایی مربوط به دنباله های حسابی و هندسی حل می شوند. نیمه دوم جلسه تقریبات اعشاری و توان رسانی اعداد آموزش داده می شود. در انتها سوالاتی به دانش آموز برای کار در خانه داده می شود.

جلسه سوم ریاضیات دوم دبیرستان: مفهوم تابع آموزش داده می شود. دامنه و برد تابع را نشان می دهیم. توابع گویا، رادیکالی، قدر مطلق نیز تدریس شده و دامنه و برد را برای این توابع بدست می آوریم. مفاهیمی که تدریس می شوند و سوالاتی که حل می شوند مقدماتی هستند. در انتها سوالات ساده ای نیز به عنوان تکلیف در خانه می توان داد.

جلسه چهارم ریاضیات دوم دبیرستان: در ابتدا چگونگی حل سوالات امتحانی جلسه قبل آموزش داده شده و تابع یک به یک و وارون تابع تدریس می شود. سپس تعیین علامت، نامعادله و رسم نمودار معادلات درجه دوم به صورت کامل تدریس می شود.

جلسه پنجم ریاضیات دوم دبیرستان: در این جلسه توابع نمایی و وارون آن یعنی توابع لگاریتمی تدریس می شود. سوالات امتحانی نیز از این مباحث حل می شوند.

جلسه ششم ریاضیات دوم دبیرستان: این جلسه به حل سوالات و دوره جلسه قبل سپری می شود.

جلسه هفتم ریاضیات دوم دبیرستان: مثلثات تدریس می شود. مفاهیم ابتدایی آموزش داده می شوند. کار با دایره مثلثاتی به دانش آموز تدریس می شود. مهم است که تعداد زیادی سوال به دانش آموزان برای تکلیف خانه داده شود. سوالات بایستی ساده باشند تا هم جنبه آموزشی داشته باشند و دانش آموزان نیز بتوانند برای یادگیری کامل مثلثات در جلسه بعد آماده شوند.

جلسه هشتم ریاضیات دوم دبیرستان: در این جلسه دانش آموزان بایستی مقدارهای مثلثاتی برای زوایای مختلف را حفظ باشند. مثلثات به صورت کامل تدریس می شود. سوالات امتحانی پاسخ داده می شود.

جلسه نهم ریاضیات دوم دبیرستان: در یک جلسه می توان ماتریس و حل دستگاه دو معادله دو مجهول آموزش داده شود. سوالات امتحانی نیز در این جلسه برای دانش آموزان پاسخ داده می شود.

جلسه دهم و یازدهم ریاضیات دوم دبیرستان: فصل ترکیبات در این جلسات تدریس می شود.

جلسه دوازدهم ریاضیات دوم دبیرستان: در این جلسه یک سری امتحان کامل را می توان برای دانش آموزان حل کرد.

 


 

دانلود کتاب درسی ریاضیات دوم دبیرستان

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان دی ماه (ترم اول ) شماره ۱

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان دی ماه (ترم اول ) شماره ۲

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان دی ماه (ترم اول ) شماره ۳

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان دی ماه (ترم اول ) شماره ۴

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان دی ماه (ترم اول ) شماره ۵

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان دی ماه (ترم اول ) شماره ۶

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان دی ماه (ترم اول ) شماره ۷

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان دی ماه (ترم اول ) شماره ۸

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان دی ماه (ترم اول ) شماره ۹


 

 

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان خرداد ماه ( ترم دوم ) شماره ۱

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان خرداد ماه ( ترم دوم ) شماره ۲

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان خرداد ماه ( ترم دوم ) شماره ۳

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان خرداد ماه ( ترم دوم ) شماره ۴

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان خرداد ماه ( ترم دوم ) شماره ۵

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان خرداد ماه ( ترم دوم ) شماره ۶

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان خرداد ماه ( ترم دوم ) شماره ۷

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان خرداد ماه ( ترم دوم ) شماره ۸

نمونه سوال ریاضی دوم دبیرستان خرداد ماه ( ترم دوم ) شماره ۹

 

برچسب: فیلم ریاضی کنکور، ویدئو آموزش ریاضیات، ویدئو ریاضیات کنکور تجربی، فیلم ریاضیات تجربی، آموزش حد و پیوستگی، آموزش مشتق، آموزش انتگرال، هندسه ۱، ریاضیات دوم دبیرستان، ریاضی سوم تجربی، ریاضی پیش تجربی، تست هندسه کنکور، تست ریاضی کنکور، حل تشریحی ریاضیات کنکور، کنکور تجربی، کاربرد مشتق، مجانب مایل، مجانب افقی، رسم نمودار توابع، حل آسان تست کنکور، آموزش مفهومی ریاضیات، دی وی دی کنکور، دی وی دی ریاضیات کنکور، تصاعد حسابی، تصاعد هندسی، توابع نمایی و لگاریتمی، انتگرال معین، انتگرال نامعین، فرمول مشتق، فرمول انتگرال، مثلثات، توابع مثلثاتی، توابع متناوب، تابع قدرمطلق، تابع براکت، تابع جزء صحیح، ماتریس، دترمینان، آمار و مدلسازی، نمودار جعبه ای، نمودار دایره ای، رفع ابهام، مشتق ضمنی، هذلولی، بیضی، مجامب هذلولی، وترکانونی، طول وتر کانونی، استاد مرادی