هندسه ۲

هندسه ۲

 

یک طرح درس برای هندسه سوم دبیرستان می تواند بصورت زیر باشد

فصل اول هندسه سوم دبیرستان: چگونگی استدلال در هندسه و ترسیم اشکال به خط کش و پرگار بنابر نیاز می تواند در ۱ یا ۲ جلسه تدریس شود. می توان در ابتدا یک جلسه به این فصل اختصاص داده و هر جا نیاز کلاس بوده مفاهیم این بخش را برای دانش آموزان که زمینه فکری بهتری پیدا کرده اند بیشتر توضیح داد.

فصل دوم هندسه سوم دبیرستان: فصل دایره مباحث زیادی دارد ولی از آنجائیکه دانش آموزان به خوبی با آن رابطه برقرار می کنند آموزش این فصل کار دشواری نمی باشد. در ۳ جلسه می توان این فصل از کتاب را برای دانش آموزان پوشش داد.

فصل سوم هندسه سوم دبیرستان: می توان ۳ جلسه را برای آموزش فصل تبدیل ها اختصاص داده و در انتها نیز یک جلسه را برای مرور مباحث کتاب که تا اینجا بررسی شده اند در نظر گرفت.

فصل چهارم هندسه سوم دبیرستان: هندسه در فضا از فصل هایی است که دانش آموزان اغلب در ارتباط برقرار کردن با سوالات و تست های این فصل با مشکل مواجه می شوند. با دادن تکالیف آموزشی و تدریس مفهومی این فصل از کتاب دانش آموزان می توانند به خوبی از پس این فصل بر بیایند. برای تدریس این فصل از کتاب نیز ۳ جلسه را می توان اختصاص داد.


 

دانلود کتاب درسی هندسه سوم دبیرستان برای رشته ریاضی فیزیک ( هندسه پایه ۲ )

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۳ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۳ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۳ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه   سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه سال سوم ریاضی فیزیک خرداد ماه سال ۱۳۹۱ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانی درس هندسه  سال سوم ریاضی فیزیک دی ماه سال ۱۳۹۱ با پاسخ تشریحی

 

برچسب: فیلم ریاضی کنکور، ویدئو آموزش ریاضیات، ویدئو ریاضیات کنکور تجربی، فیلم ریاضیات تجربی، آموزش حد و پیوستگی، آموزش مشتق، آموزش انتگرال، هندسه ۱، ریاضیات دوم دبیرستان، ریاضی سوم تجربی، ریاضی پیش تجربی، تست هندسه کنکور، تست ریاضی کنکور، حل تشریحی ریاضیات کنکور، کنکور تجربی، کاربرد مشتق، مجانب مایل، مجانب افقی، رسم نمودار توابع، حل آسان تست کنکور، آموزش مفهومی ریاضیات، دی وی دی کنکور، دی وی دی ریاضیات کنکور، تصاعد حسابی، تصاعد هندسی، توابع نمایی و لگاریتمی، انتگرال معین، انتگرال نامعین، فرمول مشتق، فرمول انتگرال، مثلثات، توابع مثلثاتی، توابع متناوب، تابع قدرمطلق، تابع براکت، تابع جزء صحیح، ماتریس، دترمینان، آمار و مدلسازی، نمودار جعبه ای، نمودار دایره ای، رفع ابهام، مشتق ضمنی، هذلولی، بیضی، مجامب هذلولی، وترکانونی، طول وتر کانونی، استاد مرادی